КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Мениджърски умения за мотивация и делегиране

Кратко представяне:

  Успехът в бизнеса е в значителна степен функция от мотивацията на хората, адекватното целенасочване и ефективните мерки за стимулиране на изпълнението на конкретни работни задачи. Знаем ли как да изследваме и влияем върху факторите, които мотивират хората в бизнеса? Какво ни мотивира да управляваме! 

Доколко познаваме и контролираме организационно-психологическите технологии, чрез които формулираме и решаваме проблемите с мотивацията и лоялността в своята организация? А живота си?

 • Как точно вземаме решенията за стимулиране, за окуражаване и порицаване на служителите и сътрудниците си? 
 • От какво зависи успеха на опитите ни да изградим мотивираща за постижения, лоялност и отговорно действие работна среда? 
 • Или, ако успехът ни не зависи от нас мениджърите, кой и какво всъщност движи хората и събитията в екипа, в отдела, в организацията?
 • Колко всъщност ни струват грешките поради неефективно формулирани мотивационни програми, неадекватни работни планове и погрешни избори на стимули за сътрудниците? 
 • Кога премиите демотивират?
 • Какво значи “компетентно самомотивиране”?
 • Как да влияем върху вътрешната мотивация на работните групи?
Водещ: Пламен Димитров
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

Модул 1: Организационна психология на трудовата мотивация и управление на изпълнението.

 

 • Особености в трудовата мотивация и връзката и с целеполагането и промяната на поведението
 • Компоненти и модели на мотивационния процес
 • Потребности, мотиви и динамика на целите
 • Без манипулации и принуда
 • Вътрешна мотивация

 

 

Модул 2: Етапи и методи в работата с Индивидуалната и екипна мотивация.

 

 • Осигуряване на лоялност на сътрудниците
 • Структура на мотивацията и лоялността
 • Опосредстване и насочване на мотивацията
 • Моделите S.C.O.R.E. и V.I.E.

 

 

Модул 3: Цели, приоритети, стимулиране:

 

 • Целенасоченост и стил на планиране.
 • Принос за организационното развитие. 
 • Избор на цели и определяне на приоритети
 • Междинни цели и инструментални резултати
 • Формироване на целеви диспозиции
 • Изграждане на готовност за реализация на работните задачи. 
 • Динамика на стимулирането.

 

Включете се в програмата с реален организационно-управленски проблем, който отдавна ви занимава или с решение, което ви е трудно да вземете. Ще работим съвместно, за да подложим на творчески анализ мотивационната подсистема в организцията ви; за да претеглим критично алтернативите; да прегледаме решенията от гледните точки на различни мотивационни и поведенчески модели и стъпка по стъпка да направим избор на система, която ни води до по-значими и устойчиви резултати в работата с хората в екипа, отдела, в организацията. 

Програмата на обучение се основава върху безспорната истина, че мотивацията, целеполагането и стимулирането на изпълнението са сред основните предизвикателства пред ефективния мениджър. Истинската работа с мотивацията и системите за целенасочено стимулиране на изпълнението на задачите изисква значими инвестиции на енергия и време. Но само тя може да ви спести огромни разходи и непоправими грешки в работата с хората, с тяхната мотивация, със способността им да съгласуват поведенията си…и да се съпротивляват на промените. 

 

Ползи:

Ползите за участниците в програмата са пряко свързани с интензивното им ангажиране по време на обучението с учебни взаимодействия, които им помагат да:

 

1. Изучават активно психологическите и организационно-управленски характеристики на индивидуалната и групова мотивация с практическо внимание върху: 

-Динамиката на мотивацията

-Моделите на стимулиране

-Ефектите на манипулативните техники и принудата при справяне с работни задачи; 

-Осъзнаваните и неосъзнавани мотиви и подкрепления; 

-Съвременните управленски методи и организационни системи за мотивация и автомотивация на сътрудниците и партньорите 

-Вътрешната мотивацията като самоопределение и компетентен самоконтрол върху организационното поведение. 

 

2. Развиват уменията и навиците си за ефективно, индивидуализирано въздействие върху динамиката на самомотивацията и целенасочеността на поведението на сътрудниците и групите в организацията:

-Чрез пълноценно осъзнаване на мотивационния профил и избор на оптимална програма за ефективно въздействие; 

-Диагностика и корекция на собствената мотивационна / демотивационна динамика. 

 

3. Практикуват в учебна група:

Овладяването и усъвършенствуването на приложими, неманипулативни и доказани в практиката техники за мотивиране и положително стимулиране на изпълнението на работните задачи в екип. 

 

4. Обменят знания и опит в областта на мотивацията на сътрудниците в организацията с отчитане на спецификата на:

-Типовете мотивация и конкретните реакции на стимулиращите въздействия. 

-Подходите и методите за работа с хората в организацията в зависимост от мотивационните им предразположености и поведенческата динамика. 

-Потребностите, целите и целеполагането като естествен процес на мотивация 

-Организационните условия и психологическите фактори, с влияние върху мотивацията. 

 

5. Прилагат, допълват и интегрират репертоара си от:

-Практически умения за успешна интеграция на интересите на организацията и интересите на ключовите сътрудници и екипи. 

-Иновационни методи за мотивираща и демотивираща комуникация, гарантиращи трайност и ефект на управленските въздействия. 

-Лични навици за целенасочено подаване на развиваща и мотивираща обратна връзка на подчинените, колегите и партньорите в работата. 

-Ефикасни техники за създаване на мотивираща работна атмосфера. 

 

6. Развиват уменията си при изработването и прилагането на рационални, ориентирани към резултатите планове за стимулиране на сътрудниците и процесите в организацията, съобразени с:

-Изискванията към трудовите резултати и основните компетенции като основа на ефективните системи за заплащане на труда и стимулиране на трудовите постижения. 

-Съвременните технологии за формирането на компенсационни пакети за сътрудниците и работниците с принос към резултатите и развитието на фирмата. 

-Особеностите на фирмената система за заплащане на труда и осигуряването лоялността за различните групи сътрудници на организацията. 

-Функциите и принципите за предоставяне на преки премии, бонуси и награди. 

-Възможностите за оптимизация на системите за косвено материално и психосоциално стимулиране. 

 

7. Упражняват:

-Решаването на практически казуси за изграждането и използването на поведенчески компетентна система за материално и стимулиране на изпълнението и промяната на организационно значимите поведения. 

-Съвместното разработване на модели и проекти за диференциално стимулиране на сътрудници и отдели с различни диагностични профили на мотивационните и организационните нагласи. 

 

8. Създават лични програми за поддържане и развитие на лоялността на сътрудниците си, отчитайки:

-Явните и скрити рискове и признаци за колебания в лоялността.

-Психологическата класификация и диагностика на типовете лоялност. 

-Уникалните особености на корпоративната култура на организацията като източник на лоялността на хората в организацията. 

 

9. Правят: 

-Избор и адаптация на ефективни управленски стратегии и инструменти за мотивация, планиране и стимулиране.

 

Обучението е подходящо за:

- Нови ръководители и мениджъри 

- Утвърдени ръководители и Мениджъри 

- Лидери на екипи

- Мениджъри "Човешки ресурси"

- Собственици на фирми

- Изпълнителни директори

- Супервайзори


Запитване