КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Умения за целеполагане и делегиране

Кратко представяне:

  Програмата на обучение се основава върху безспорната истина, че целеполагането и делегирането в бизнеса са сред основните предизвикателства пред съвременния мениджър. На какво сте готови, за да усъвършенствате работата си с хората; със собствената си мотивация за ефективно управленска практика? 

Какво ще научите:

  • Особености в трудовата мотивация и връзката и с целеполагането, 
  • Компоненти и модели на процеса на делегиране
  • Амбициозност, свръхмотивация и динамика на целите
  • Структура и процеси на груповото целеполагане
  • Моделите S.M.A.R.T. S.C.O.R.E. и V.I.E. 
  • Избор на работни цели и определяне на приоритети
  • Междинни цели и инструментални резултати 
  • Динамика на делегирането в различни организационни ситуации и в зависимост от управленския модел, организационния климат, управленските стилове и управляемостта
  • Какви са проблемите в отделните етапи на делегирането?
  • Каква е истинската цена на грешките поради неефективно формулирани работни цели, неадекватни работни планове и погрешни избори на сътрудници на които да делегираме? Кога делегирането води до риск за провал и демотивира?
Водещ: Пламен Димитров

Програма:

09.00 – 10.30 

- Предлед на семинара: цели, основни методи, очаквани резултати

- Представяне на теоретичните модели и изводи за управленската практика.

- Кои са основните стъпки, които следваме при решаване на проблеми и вземане на решения в областта на целеполагането, определяне на приоритети в процеса на планиране

- Цели и ползи от всяка стъпка в процеса на делегиране (автодиагностика) 

- Защо хората не прилагат ефективните технологии в ежедневната си работа? 

- Преглед на техниките за преодоляване на причините, които пречат за осъзнаване на реалните проблеми с индивидуалното и групово целеполагане

- Трите най-сериозни проблема в делегирането – бизнес симулация 

- Определяне на приоритетите за развитие на индивидуалния стила за делегиране

- Анализ на групата – мозъчна атака.

- Причините за проблемите в делегирането на сътрудниците.

- Алтернативи за овластяващо ангажиране на сътрудниците

 

10.30 – 10.45 - Кафе пауза

 

10.45 – 12.30 

- Практика в решаването на проблеми с целеполагането: психологически, организационни и бизнес фактори

- Оценка на организационната полезност на интервенциите

- Власт и авторитет при решаването на проблеми в груповото планиране 

- Бизнес – симулация

- Групово-динамични и управленски фактори

 

12.30 – 13.30 - Обяд

 

13.30 – 15.30 

- Стратегии и техники за овластяващо делегиране

- Ролева игра / Автодиагностика на личния профил

- Ситуативна ефективност на различните стилове на делегиране – симулация

- Овластяващите решения: социалната интелигентност на ръководителя

- Добрите практики

- Използване на потенциала на групата за оригинални и иновационни решения 

- Бизнес симулация

 

15.30 – 15.45 - Кафе пауза

 

15.45 – 17.30 

- Интеграция на техниките за ефективно делегиране

- Групов анализ на силовото поле 

- Бизнес симулация

- Поведенческа интеграция. Управляемост на овластяването и пренос на наученото в практиката

- Тестиране на поуките, заплахите, алтернативите и постиженията

- Планиране на реализацията на решенията в практиката „обратно у дома”

Изборът на конкретни и взаимно свързани цели (целеполагането) е сложен процес на определяне и възлагане на конкретни индивидуални и групови задачи на сътрудниците в организацията. Решаващи са както уменията за мотивиращ анализ, даване на ясни указания и последващ разбор на резултатите от изпълнението на задачите, така и за стимулиране, положителни и негативни подкрепления, обратна връзка за хода на изпълнението и за оптимизация на начина на действие. Формулирането на ясни и конкретни планове за действие; влиянието върху избора на цели от сътрудниците и екипите в организацията; въздействието ви върху динамичните процеси на изпълнение на трудовите задачи са в сърцевината на системата за управление на организационната ефективност. Компетентното делегиране е невъзможно без междуличностни умения и проверени поведенчески технологии за въздействие на ръководителите и мениджърите върху нагласите и действията на хората и екипите в организацията като цялостен, жив организъм.

 

Обучението е подходящо за:

- собственици и бизнес ръководители

- членове на управителни органи

- изпълнителни мениджъри на фирми 

- специалисти и директори на работни звена за управление и развитие на човешките ресурси

- ръководители на отдели и супервайзори


Запитване