КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - I модул: Комуникационни умения за ръководители

Кратко представяне:

Основна цел на програмата е да подпомогне участниците в усъвършенстване на практическите умения за ефективно междуличностно и екипно взаимодействие и делово общуване с партньори в организацията и в нейната среда.

Дата: 09-02-2024
Водещ: Пламен Димитров
Място: гр. София, Хотел Грами

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)


1. Ефективната (вътрешна и външна) делова комуникация:

- Динамика на комуникацията вътре в организацията

- Особености и ползи от ефективните вътрешни комуникации

- Значение на ефективните външни комуникации

 

2. Автодиагностика на вътрешните и външните комуникации

- Оценка на собствените комуникационни умения

– работа в малки групи

- Резултати от работата в малки групи и дискусия

 

3. Модели и инструменти на ефективната комуникация

- Осъществяване на процеса „Комуникация“ в 5 стъпки

- Инструменти за информиране, убеждаване и сверяване

- Междинни цели, споделяне, обратна връзка

 

4. Практически упражнения и ролеви игри. Модели и инструменти на вътрешните комуникации в организацията

- Вербални и невербални микро-техники за изслушване

- Директни и косвени микро-техники за информиране

- Активни микро-техники за представяне на отношение

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)


5. Съвместен анализ на казуси

– работа в малки групи - Оптимизация на комуникационната подсистема

- Човешки отношения и комуникативен продукт

- Цена на комуникативен микс, комуникативна стратегия

 

6. Опосредствана делова комуникация: Телефонна и e-mail комуникативна грамотност? Компетентност? Конкурентноспособност?

  - Динамика на комуникацията с трудни партньори

- Чувствителност към културните различия в комуникацията с деловите партньори - Планиране и управление на външните комуникации

 

7. Практически упражнения и ролеви игри ( продължение): Модели и инструменти

- Микро-техники за управление на вниманието

- Микро-техники за групово-динамично присъствие

- Микро-техники за въздействие върху партньорите

- Микро-техники за управление на комуникационната система


Запишете се

* 490 лв. без ДДС