КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Управление на проекти. Най-важното и какво всъщност управляваме

Кратко представяне:

Този курсът адресира доста широка аудитория – от функционални специалсти, през линейни мениджъри, мениджъри от средно ниво, до висши мениджъри и собственици на фирми, тъй като описва интегриран подход и предлага информация за основни приложими инструменти за управление на проекти.

Основната цел на курса е да представи управлението на проектите като структуриран подход за извършване и установяване на промяна в организацията чрез системно, синхронизирано и водено от лидер управление на очакванията на заинтересованите от проекта лица.

Основно внимание в курса е отделено на критичните роли в проекта – ръководител/ лидер, спонсор, екип на проекта, екипи или групи на потребителите на резултатите от проекта, други основни групи заинтересовани страни, както и на основните етапи от цикъла на проекта.


Какво ще научите:

Какво е проект и какво наистина се управлява в него

Къде е мястото на проекта в организацията

Какво е цикъл на проекта и какво се получава на всяка стъпка от този цикъл

Какви са основните роли в цикъла на проекта, каква е динамиката и тежестта им, кой за какво следва да отговаря, какво и кога прави и пред кого се отчита

Кои са основните документи за управление на проект и какво най-общо трябва да съдържат те

Какво се прави в хода на изпълнение на проекта, какво се измерва, кога и кой взема решения за изменения/ отклонения

Как се фиксира промяната, достигната с проекта

Какво става с участниците в проекта след приключването му, как да се запази знанието.


Дата: 29-03-2024
Водещ: Лазар Базлянков
Място: гр. София, Хотел Грами

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)


1. Осъществяване на промяна чрез проекти

1.1. Проектите в практиката ни - какво правим в момента?

1.2. Проектите – общ преглед

характер и цели на проекта

връзка с целите/ стратегията на организацията,

особености на управлението на проекти

1.3. Цикъл и етапи на проекта

последователности,

връзки и зависимости,

особености и възможни итерации

1.4. Организиране на проекта

подготвителни дейности,

дефиниране на цели и продукт(и) на проекта,

определяне на основни групи заинтересовани страни,

количествени измерители и целеви стойности,

оценка на необходимите ресурси,

общ подход към стратегия на проекта,

инструменти за осигуряване на качество,

ориентировъчни срокове и разходи

1.5. Планиране на проекта

подходи за детайлно планиране на задачи, дейности и етапи,

ролята на екипната работа, комуникация и взаимодействие с потребителите в хода на детайлното планиране,

гъвкавост при подготовка на промяната

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

 

2. Ключовата роля на хората в осъществяване на проектите

2.1. Ръководство на проекта и екипи:

роли и отговорности на ръководителя на проекта,

екип (и) на проекта, други основни роли,

други групи заинтересовани страни,

подходи за комуникация в хода на изпълнение на проекта

2.2. Наблюдение и контрол при осъществяване на проекта:

подходи, механизми и инструменти за установяване и измерване на текущите постижения,

установяване, анализ и разбиране на отклоненията спрямо планираните критерии/ измерители/ целеви стойности,

стратегии за намеса и последствия,

най-често срещани грешки/ пропуски в хода на наблюдение и контрол, как да ги избегнем,

документиране и отчитане

2.3. Приключване на проекта:

лидерство и мотивация в „залеза” на проекта,

пропуски и проблеми при прехвърляне на продукта на потребителя,

планиране и управление на след-проектните етапи,

осигуряване на качеството и учене (вкл. учене от грешките).

 

Обучението е подходящо за:

Служители, мениджъри и предприемачи от всякакви организации.


Запишете се

* 490 лв. без ДДС