КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Управление на корпоративните финанси - II модул

Кратко представяне:

  За да се вземат инвестиционни и други финансови решенения е необходимо да се познават същността, видовете, класификации, признаването, оценяването и представянето на инвестициите.

Посоченият въпрос включва обсъждане на конкретни проблеми, свързани с:

  • Как да се извършва оценката и подбора на инвестиции в нови финансови и реални активи?
  • Какви подходи се ползват при анализиране на финансовите активи на фирмата?
  • Как да се формира на дивидентната политика и изчисляване на дохода на акция?
  • Възможности за разработването, оценката и реализацията на алтернативни стратегии за растеж на фирмата.

Програма:

Първи ден

9.00 – 10.30 Инвестиции – същност, видове, класификации, признаване, оценяване и представяне

 

10.30 – 11.00 Кафе – пауза.

 

11.00 – 12.30 Инвестиции в реални активи: определяне на значимите парични потоци. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти. 

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка.

 

13.30 – 15.00 Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи. 

- Сегашна стойност и цена на дълготрайните активи

- Значение на амортизационната политика при формиране на финансовия резултат

 

15.00 – 15.30 Кафе – пауза

 

15.30 – 17.00 Среднопретеглена цена на капитала (WACC)

 

Втори ден

9.00 – 10.30 Инвестиции във финансови активи

- Същност и видове инвестиции

- Оценка на облигация

- Възвръщаемост на облигация.

 

10.30 – 11.00 Кафе – пауза.

 

11.00 – 12.30 Акции - привилегировани акции; обикновени акции. Методи за оценка. Възвръщаемост при акциите

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка.

 

13.30 – 15.00 Анализ и оценка на инвестиционния риск при инвестициите в реални активи. Инвестиционен риск при инвестициите в реални активи:

- Метод на анализа на чувствителността

- Метод на критичната точка

- Метод на анализа на сценариите

- Симулационен метод

- Метод на дървото на решенията

- Метод на безрисковите еквиваленти

- Метод на включване на рискова премия в нормата на дисконтиране

 

15.00 – 15.30 Кафе – пауза.

 

15.30 – 17.00 Дългосрочно финансиране. Източници за дългосрочно финансиране

-Бизнес комбинации – същност, оценяване и представяне

-Инвестиции в асоциирани предприятия. Дялове в съвместни предприятия.

 

Обучението е подходящо за:

- Финансови мениджъри 

- Собственици на фирми 

- Счетоводители 

- Брокери на ценни книжа 

- Управители 

- Мениджъри 

- Ръководители отдели 

- Ръководители проекти


Запитване