КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Управление на корпоративните финанси - I модул

Кратко представяне:

  Максимизирането на стойността за собствениците е основната цел на функциониране на компаниите. Без печалба не могат да се разпределят дивиденти и да се увеличава стойността на акциите. В тази връзка програмата акцентира върху въпросите от финансовия анализ – каква е рентабилността, платежоспособността, ликвидността, обращаемостта и ефективност на фирмата. Мениджърите трябва ежедневно да вземат такива инвестиционни и финансови решения, които увеличават стойността на фирмата и нейните собственици.

Какво ще научите от първия модул?

  • Как да се чeтат правилно финансовите отчети на фирмата – индивидуални и консолидирани ?
  • Как да се управлява на база парични потоци
  • Как да се търси съпоставимост и да се избягват грешки
  • Да не се преценява финансовото и имуществено състояние на фримата на базата на данни от един единствен период.
  • Как да обяснявате връзката между риска и възвръщаемостта на инвестициите, чрез използване на модели за оценка на цената на различните видове капитал?
  • Как да се избира финансираща стратегия, както и на конкретна капиталова структура за съответния период
  • Какво представлява концепцията на икономическата добавена стойност (икономическата печалба)?
  • Как качеството на всяко инвестиционно и финансиращо решение следва да се оценява през призмата на приноса му за нарастване на стойността? 
  • Как се съчетава процеса на оценка на компанията с анализа на потенциала за създаване на стойност за собствениците?

Програма:

Първи ден

9.00 – 10.30 Концептуална рамка на финансови отчети и анализа на финансовите показатели:

- Цел на финансовите отчети с общо предназначение

- Финансово състояние, резултати и промени във финансовото състояние

- Концепциите за изготвяне и представянето на финансови отчети

- Индивидуални финансови отчети. Консолидирани финансови отчети

- Счетоводни политики, промени в счетоводните политики, приблизителни оценки и грешки

 

10.30 – 11.00 Кафе – пауза.

 

11.00 – 12.30 Информация за генериране на парични средства и паричните еквиваленти на предприятието посредством отчети за паричните потоци - методи при изготвяне на паричните потоци – предимства и недостатъци.

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка.

 

13.30 – 15.00 Източници на информация за финансов анализ:

- Хоризонтален анализ. Вертикален анализ

- Анализ на капиталовата структура

- Финансов ливъридж и финансов риск

- Бизнес риск и оперативен ливъридж

- Влиянието на капиталовата структура върху пазарната стойност на фирмата

- Оптимизация на капиталовата структура

 

15.00 – 15.30 Кафе – пауза.

 

15.30 – 17. 00 Коефициентен анализ - съотношение на:

- ликвидност

- обращаемост

- рентабилност

- ефективност

- платежоспособност

 

Втори ден

9.00 – 10.30 Признаване на приходи. Активи – признаване, оценяване и представяне. Увеличаването на стойността за собствениците като основна цел на функциониране на фирмите - взаимовръзка между оценката на фирмите и потенциала им за създаване на стойност. 

 

10.30 – 11.00 Кафе – пауза.

 

11.00 – 12.30 Модел на икономическата печалба – същност и предимства

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка

 

13.30 – 15.00 Стойност на парите във времето - Фактори определящи стойността на парите във времето; бъдеща стойност /FV/; сегашна стойност /PV/

 

15.00 – 15.30 Кафе – пауза.

 

15.30 – 17.00 Връзка между риск и възвръщаемост

 

Обучението е подходящо за:

- Финансови мениджъри

- Собственици на фирми

- Счетоводители

- Брокери на ценни книжа

- Управители

- Мениджъри

- Ръководители отдели

- Ръководители проекти


Запитване