КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Планиране и Бюджетиране

Кратко представяне:

  Информацията, която се съдържа в бюджетите се използва като основа за много и различни видове бизнес решения. Целта на този курс е да осигури на обучаваните практически познания при съставянето на бюджетите и познаване на бюджетния процес. Обучаваните ще научат и техники, използвани от финансовите мениджъри/анализатори на фирмите за планиране и контрол. 

Курса запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове, идентифицира на задълженията на бюджетната комисия. Обучаваните ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време курсистите ще се научат да прилагат техники и методи за сътавянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и суровини, бюджета за труда използван в производството, за косвените производствени разходи, за крайните салда на материалните запаси, маркетинг и администрация. Процеса завършва със съставяне на бюджет за приходи и разходи, бюджет за имущественото и финансово състояние и бюджет за паричните потоци.

След успешното завършване на този курс, обучаваните трябва да са в състояние да: 

  • Разбират ролята на бюджетите и бюджетирането във фирмите. 
  • Оценяват важността на всеки елемент на бюджетния процес. 
  • Разграничават различните видове оперативни и финансови бюджети и връзката между тях. 
  • Познават и използват основните стъпки за съставяне на бюджетите. 
  • Разбират начина, по който фирмите използват и интерпретират бюджетите. 6.Познават анализа на чувствителността, като бюджетет инструмент 
  • използван от отговорните лица. 
  • Определят основните особенности, предимства и недостатъци на бюджетирането. 
  • Познават трудностите и пречките в бюджетния процес. 
  • Идентифицират основните участници в бюджетния процес.

Програма:

Първи ден

9.00 – 10.30 Основи на Планирането и неговата връзка с финансовото управление на фирмата. Планиране и бюджетиране – същност, подходи и етапи на Обща схема на процедурите по бюджетиране

 

10.30 – 11.00 Кафе – пауза.

 

11.00 – 12.30 Методика на изготвяне на спомагателни бюджетите

- бюджет за продажбите

- бюджет за производството

- бюджет за разхода на материали

- бюджет за доставката на материали

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка.

 

13.30 – 15.00 Методика на изготвяне на спомагателни бюджети: 

- бюджет за преките трудови разходи

- бюджет за общопроизводствените разходи

- бюджет за разходите по пласмент и продажба

- бюджет за административните разходи

 

15.00 – 15.30 Кафе – пауза.

 

15.30 – 17. 00 Бюджетен баланс и бюджетен отчет за доходите.

 

 

Втори ден

9.00 – 10.30 Центрове на отговорност и стандартни (нормативни) разходи

 

10.30 – 11.00 Кафе – пауза.

 

11.00 – 12.30 Същност и подходи на бюджетния контрол. Гъвкави бюджети

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка

 

13.30 – 15.00 Методика на анализа на отклоненията в преките материални, преките трудови и общопроизводствените разходи

 

15.00 – 15.30 Кафе – пауза.

 

15.30 – 17.00 Бъджетиране на базата на дейности

 

Обучението е подходящо за:

- Финансови мениджъри 

- Собственици на фирми 

- Счетоводители 

- Брокери на ценни книжа


Запитване