КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Анализ на финансовите отчети

Кратко представяне:

Цели на курса

1. Запознаване с целите, съдържанието, качествата и начина на изготвяне и представяне на финансовите отчети.

2. Усвояване на основни подходи за анализ и оценка на финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятията. 

3. Изготвяне оценка на рентабилността на предприятието и възвращаемостта на инвестирания капитал, чрез използване на финансовия анализ. 

4. Изготвяне на прогнози за краткосрочния и дългосрочния потенциал за развитие на предприятието, въз основа на анализ на финансовите отчети.

5. Запознаване с характерни особености при анализ на предприятия от различни икономически сектори

 

Основни знания и умения необходими за усвояване на учебния материал

  • Добро познание на основните счетоводни принципи, стандарти и практики 
  • Аналитично мислене
  • Познания за основните характеристики на основните икономически сектори
  • Няма възможност за записване за това обучение

Програма:

1. Запознаване с целите на курса

i. Запознаване с целите на курса и какви знания ще придобият курсистите по време и след обучението. 

ii. Видове анализ на компанията

iii. Потребителите на финансовата информация.

 

2. Основни характеристики на компанията

i. Бизнес модел (основни дейности и продукти на компанията)

ii. Конкурентни предимства

iii. Структура на управление

 

3. Източници на информация 

i. Годишни и междинни отчети за дейността на компанията

ii. Одиторски доклад

iii. Счетоводна политика на предприятието

iv. Информация предоставена от мениджмънта за дейността и видовете продукти на компанията 

 

4. Същност и взаимовръзки между финансовите отчети използвани при анализа и оценката. 

i. Отчет за доходите (Отчет за приходите и разходите)

ii. Счетоводен баланс

iii. Отчет за паричните потоци 

 

5. Анализ на капиталовата структура на предприятието

i. Същност на собствения капитал

ii. Същност на привлечения капитал

iii. Основни показатели за капиталова структура 

iv. Специфични особености при различните бизнес сектори - примери

 

6. Анализ на активите на предприятието

i. Структура на активите

ii. Анализ на дълготрайните активи

iii. Анализ на краткотрайните активи

iv. Специфични особености при различните бизнес сектори - примери

 

7. Анализ на обращаемостта на активите на предприятието

i. Що е то обращаемост?

ii. Основни показатели за обращаемост 

iii. Специфични особености при различните бизнес сектори - примери

 

8. Анализ на ликвидността на предприятието

i. Що е то ликвидност?

ii. Основни показатели за ликвидност 

iii. Източници на ликвидност – вътрешни и външни

iv. Специфични особености при различните бизнес сектори - примери

 

9. Анализ на рентабилността и ефективността на предприятието

i. Що е то рентабилност и ефективност

ii. Основни показатели за рентабилност 

iii. Основни показатели за ефективност

iv. Анализ на "ефекта на лоста" (leverage) на компанията.

v. Пример по лекцията

 

Обучението е подходящо за:

- Финансови мениджъри 

- Собственици на фирми 

- Счетоводители 

- Брокери на ценни книжа


Запитване