КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Ефективно обучение на обучителите

От: Diteramb Consult | Дата: 09 Май 2014

Ефективно обучение на обучителите


Идвало ли ви е наум какво е това, което наистина ги отличава?
Нещо различно от това, че изкарват повече пари… Те всички правят внимателни избори!

Успехът в областта на обучението, консултативната помощ и управленската практика не се случва от само себе си. Нужно е да се насочват оскъдни ресурси за удовлетворяване на
неограничени потребности. Спомнихте си какво казваха съветниците на Бил Клинтън преди изборите? Икономиката, глупчо!…Неее! В действителност, става дума за психодинамика на изборите, които правим. Психологията като организация на поведението на бизнесмена, който инвестира; на адвоката, който консултира; и на обучителя, който обучава.

Обучението, разбира се, не прави изключение. Ефективното обучение на успешни обучители е като успеха, в която и да е друга човешка дейност – то е преди всичко останало психологически бизнес! Нужно е обучителят на обучители да избере отговорно
какво иска да преживеят, научат и правят колегите му и след това внимателно да насочи ограничените ресурси на програмата за обучение на обучителя, включително собствените си знания и умения, за задоволяване на неограничените им и напълно легитимни потребности.

Защо обучението на обучители е преди всичко приложна психология и не може да се прави от икономисти, мениджъри и педагози без специална психологическа подготовка школовка?

Ако се тревожите от словосъчетания като “ защото само психотренинг може да гарантира качеството на поведението на обучителите”, какво мислите за следния списък от по-меки аргументи в полза на психологическата подготовка и поведенческия тренинг в рамките на
всяко обучение на обучители?

• Психологическата подготовка на обучителите води до усъвършенстване на концептуалното мислене, нагласите за и организацията на професионалното им поведение.

• Всеки обучител се нуждае от професионална психологическа подкрепа и продължителна супервизия при избора на своите цели и методи на работа, при осмислянето на капацитета и стила си в обучението.

• Обучението е преди всичко работа с психиката и поведението на другите хора и предполага задълбочени познания и личен опит именно в тези области на човешкото знание и практика.

• Ученето е сложен психосоциален процес на промяна и обучителите са длъжни да познават психологическите механизми на интелектуалната дейност, психодинамиката на емоционалния живот и мотивацията на човешката дейност.

• Няма предметна и приложна област, в която да се навлиза след естествено или формално обучение, в която да не важат основните закони на индивидуалната и социална психология. Професионалното обучение е сфера с повишени изискания към личностната пригодност и поведенческата култура на практикуващите го. Естествено е обучението на обучители и консултанти в сферата на управлението и
развитието на човешките ресурси да започва и…винаги неизбежно да се връща към тяхната психологическа подготовка, към тяхната практическа пригодност да въздействат компетентно и отговорно върху психиката, самосъзнанието и развитието на поведението надругите хора. Неизбежно и естествено е!

Но така ли е в нашата действителност? Всеки ли разбира от психология? Имат ли добра психологическа подготовка професионалните обучители, специалистите в областта на т.нар.”човешки ресурси” и бизнес консултантите у нас? Запознати ли са с постиженията и методите на съвременните поведенчески науки, с психологическите закони на ученето при възрастните, с груповата динамика на учебната общност и организационната динамика на програмите за усъвършенстване и развитие? Колко време са работили под професионалната супервизия на квалифициран психолог? И ако не, какво следва от това за качеството на предлаганите от тях продукти и услуги? Кой и как обучава обучителите?

Преди да си отговорим на тези въпроси, да хвърлим поглед на процеса на обучение в една типична тренинг програма в областта на мениджмънта. Дузина участници седят в една класна стая и слушат обучителя, който следва програмата си и се опитва да им предаде знанията, опита и нагласите си в дадена област. От време на време, съгласно програмата на обучителя, се използват интерактивни методи. И какво от това? Как се случва ученето и развитието в душата и поведението на обучавания. Благодарение или въпреки действията на обучителя?

Психологически подготвеният, т.е. наистина обучен обучител разполага освен със своите знания, опит и учебна програма с работно познание(т.е. компетентност) и микродизайн(т.е.осъзнати хипотези и стандарти) за процесите и работата на механизмите на индивидуално и групово учене в класната стая и извън нея.

Самото обучение изисква обучителят да прави първите неща първо. Какво е работното му определение за процеса на обучение? Какво се случва с хората, които обучава, с възприятията, паметта, мисленето, нагласите и уменията им? Какви процеси протичат в ума им, в групата им, в организационната среда, в която се договаря и се осъществява
програмата за обучение? Има ли обучителят хипотези и план за работата си с тези психологически и груповодинамични променливи? Използва ли методи за тяхното наблюдение? И ако не, защо това се допуска?

В резултат на преживяванията си в хода на участието си в обучението обучаваните си взаимодействат помежду си и с обучителя и… това може би ще доведе до промени в начина, по който мислят, чувстват, общуват и действат. Тоест, поведението им се променя в резултат от преживяванията и взаимодействията им в сложната и динамична
психосоциална система на програмата за обучение. Реалността на тази психична и поведенческа промяна, която наричаме научаване може да остане напълно скрита и неосъзната, а може би и да бъде определяна като ненужна, за обучители, които не са професионално подготвени да я наблюдават, преживяват и ангажират в усилията си да са полезни и адекватни участници в “магията” на обучението. Чувствителността към и компетентността в действията на обучителя в този често неподозиран и отричан свят на обучението е в центъра на програмите за психологическа подготовка на обучителите. Звучи ли ви познато? Става дума за психологическия бизнес на всеки обучител!

Психолозите, които подготвят обучители и консултанти често повтарят, че всичков обучението започва с вниманието към онова, което участниците в обучението вече имат, за да се случи обучението – допускания, очаквания, страхове, потребности, съпротиви, нагласи и навици. Обучаваните преминават през сложна последователност от трудно наблюдаеми и разбираеми стъпки в промяната си. Отново става дума за психология, нали?

Психодинамиката на обучението има своите железни закони и игнорирането им от обучителите (поради незнание и некомпетентност) не отменя действието им. Шансовете на обучителите и програмите за обучение на обучители, които ги отричат и нарушават са изключително ограничени. Ученето при хората има своите съзнателни и несъзнавани цели и механизми и всеки обучаем влиза (съзнателно или не) в “пълен контакт” с обучителя и средата на обучението. Просто няма как да се абстрахираме от личността, опита, интересите на обучавания, без да стесним възможностите и каналите, по които се осъществява промяната и развитието му като цел на обучението. Всеки обучител с опит има за разкаване истории, в които обучението се случва именно защото в действие е влезла вътрешната мотивация за промяна на обучаемите. Без подобен “ инсайт” нито едно обучение на обучители не е завършило пълноценно. Обучаемите се обучават най-добре
когато обучението служи на целите им такива каквито те ги носят със себе си.

Искате да сте добър обучител или консултант. Защо? Защо искате да обучавате, да влияете върху другите, върху психиката, поведението и личността им? Това, а не въпросите за предметните знания са “първите неща първо” в една разумна програма за обучение на обучители и консултанти. Изясняването и осмислянето на дълбинните мотиви на обучителя, а не механичното предаване на готови знания, управленски модели за манипулация на поведението и ефикасни техники за обучение.

Подготовката на обучителя преминава през продължително и не винаги леко натрупване на собствен опит и работа със собствените преживявания и промени като обучаем и клиент.

Ефективните програми за обучение за обучители и консултанти в чужбина и у нас често са груповодинамични работилници, в които действатмощни вътрешни и външни фактори с влияние върху емоционалната компетентност, личностната зрялост и социалната
чувствителност на усъвършенстващия се обучител. Този процес е силно индивидуализиран, дълбинен, взискателен и преминаването през него, ако въобще се осъществи, е най- успешно с подкрепата на професионален психолог с опит в груповите отношения и психодинамиката на индивидуалното и професионално развитие. Не всеки може и трябва да се ангажира с огромните отговорности на обучителя на обучители.

Обучението на обучители винаги е многомерен социално психологически квази- експеримент за самите обучители. Обучителите и обучаемите, които мислят, че работата им е само да се натренира отделен “мускул” от организацията на поведението на обучителя (например, как да използвам ролевите игри или знанията си за теорията “Х” от учебниците по “човешки ресурси”) пилее своето и на бъдещите си клиенти време.

Обучаваните никога не напускат цялостта на мислещата и чувстваща си психика и най-важната задача на програмата за обучение на обучителите е да се превърне в отворен процес на активното й изследване и развитие. Ето защо автентичното обучение на обучителите е възможно единствено в специализираната среда на продължителни и добре ръководени програми за психотренинг и личностно израстване, консултации и работа под професионална супервизия на бъдещите обучители.

Вие как мислите?

← Предишна статия Следваща статия →

Препоръчани статииRecommended Articles

Академия за Ръководители (Мениджъри) 2024 От: Diteramb Consult | Дата: 25 Септември 2023
Академия за Ръководители (Мениджъри) 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия Финанси за нефинансисти - 2022 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022